Lactobacillus rhamnosus GG Поддршка за гастро-интестиналното    здравје на деца и возрасни

Lactobacillus rhamnosus GG Поддршка за гастро-интестиналното здравје на деца и возрасни

Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) за прв пат е изолиран во 1983 од цревата на здрав човек, патентиран во 1985, а целосната геномска секвенца му е декодирана во 2009 година. Во меѓувреме, за LGG се спроведени и објавени повеќе од 800 научни студии.

Дали Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) е подобар пробиотски сој од останатите пробиотици на пазарот? Тешко е да се одговори на ова прашање, затоа што одговорот воглавном зависи од организмот домаќин за кого е наменет.

Исто така, успешната примена на LGG се чини дека зависи од дозата, зрелоста на пробиотикот, обликот во кој се зема, времето кога се зема, времетраењето на употреба, возраста и генетиката на домаќинот.

Како и да е, една од главните предности на LGG е дека овој пробиотик е клинички многу добро проучен и широко употребуван во пракса во изминативе повеќе од 30 години, така што има многу добар безбедносен профил. LGG се користи во повеќе од 40 држави во светот, а особено е популарен во Финска, каде годишната потрошувачка по глава на жител надминува 6 литри. Како потврда за безбедноста на LGG, докажано е дека и покрај зголеменото консумирање во Финска и Шведска, стапката на Lactobacillus бактериемија останува непроменета и постојана. Употребата на LGG во широк дијапазон на клинички студии без посериозни несакани ефекти дополнително ја потврдува неговата безбедност.

LGG е даван, меѓу другото, и на бебиња со ниска родилна тежина, бремени жени, пациенти инфицирани со HIV и пациенти на механичка вентилација.

LGG е идентификуван како пробиотик поради отпорноста на стомачна киселина и жолчка, добрите карактеристики на раст и способноста за прилепување на епителот од цревата. LGG е интересен пробиотски сој посебно затоа што е толку широко употребуван и му е позната комплетната генетска секвенца.

Пробиотските бактерии го поддржуваат човечкото здравје воглавном преку 3 механизми на дејство. Првиот е дека одредени пробиотици можат јасно да ги исклучат или инхибираат патогените, било преку директно дејство или преку влијание врз нормалната цревна флора од организмот домаќин.

Вториот механизам е способноста на одредени пробиотски соеви да влијаат врз функцијата на епителната бариера во цревата од организмот домаќинот и да ја зајакнат преку неколку молекуларни сигнални патишта.

Трето, најголем дел од пробиотскиот соеви исто така може да го модулираат имунолошкиот одговор на организмот домаќин, така што имаат како локални, така и системски ефекти кои зависат од сој до сој.

Поголемиот дел од интеракциите меѓу пробиотските бактерии, епителот на цревата и имунолошките клетки се смета дека се случуваат со посредство на молекуларни структури познати како микроб-асоцирани молекуларни шаблони (MAMP), кои се препознаваат преку посебни рецептори за препознавање шаблони (PRR).

Клиничка употреба на LGG

Покажано е дека LGG ги колонизира цревата од новороденчиња многу подобро отколку кај возрасни.

Имајќи ја во предвид неговата одлична способност за прилепување на цревниот епител, LGG многу често се бира како кандидат пробиотик за превенција и третман на гастроинтестинални инфекции и дијареја, вклучително и антибиотик-асоцирана дијареја, самостојно или во комбинација со раствори за перорална рехидрација.

Перорална суплементација со LGG докажано спречува колонизација на цревата со Candida кај предвремено родени деца. Третманот со LGG за повторувачки колитис кај деца предизвикан од Clostridium difficile за сега дава резултати кои ветуваат.

Примената на комерцијален јогурт со LGG кај бубрежни болни во тек на најмалку 8 недели дава добри резултати против ванкомицин резистентни ентерококи.

Иако најголем дел од проучувањата се вршени врз гастроинестиналниот тракт, интересно е да се напоменат и ефектите на LGG надвор од цревата. На пример, покажано е дека LGG може да го намали развојот на бактеријата Streptococcus mutans во усната празнина, која е директно поврзана со појавата на кариес.

Други интересни истражувања на LGG го откриваат неговото влијание врз респираторното здравје. На пример, покажано е дека LGG може да биде ефикасен за намалување на ризикот од инфекции на респираторниот систем. Предвремено родени деца третирани со LGG имаат значително помала појава на респираторни и инфекции со риновируси во првите 2 месеци од животот. LGG кај хоспитализирани пациенти го намалува ризикот од пневмонија поради поставување на вентилатор. Понатаму, кај пациенти со цистична фиброза и последователна бактериска инфекција, долготраен LGG третман значително ја намалува честотата на белодробни епизоди и ја зголемува телесната тежина.

Потенцијалниот имуномодулаторен ефект на LGG е најшироко дискутиран во контекст на алергиските заболувања. Комбинираниот пренатален (2-4 седмици) и постнатален (6 месеци) педијатриски третман со LGG во семејства со историја на атописки заболувања, значително го намалува ризикот од егземи во подоцнежна возраст, на 2, 4 или 7 години.

Во врска со алергијата на храна, примената на LGG кај деца и возрасни со алергија нa кравјо млеко ја зголемува неговата подносливост, односно го смирува имуно-воспалителниот одговор.

Еден поелегантен начин да се покаже имуномодулаторното дејство на LGG е преку одговорот на пероралните вакцини, како што се ротавирус, полиовирус и живата перорална вакцина против вирусот на грип.

Сите производи WAYA® во својот состав го содржат најистражуваниот пробиотски сој Lactobacillus rhamnosus GG (LGG, ATCC 53103), a WAYA® D3 се единствените капки кои содржат LGG и витамин D3 во маслена суспензија.Текст на Модерм Маркетинг